Pædagogisk grundlag

NVPRO/Campus pædagogiske grundlag (Anerkendelse & Relationer)

Generelt:
Vi er en skoleform, der arbejder med de af samfundets unge, der hidtil har levet i en uddannelsesfremmed hverdag.
Vi er sammen med eleverne hele tiden og skaber tillid, danner relationer og bliver accepteret som Positive Autoriteter og Rollemodeller (kaldet PAR). Vi skaber rammerne for læring, så det giver mening og involverer de unge og giver dem ansvar. Vi bruger de nyeste læringsprincipper og kompetanceudvikles løbende i forhold til disse.
Vi tror på, at

 • alle har ressourcer og evner og det er vores opgave, at hjælpe de unge med at finde disse frem og tro på at de kan bringe dem i spil i uddannelses-/jobmæssig sammenhæng
 • arbejdet med de unge kræver en struktureret, meningsfuld og indholdsrig hverdag tilpasset den enkelte unge via en pædagogik baseret på anerkendelse og relationer
 • det er afgørende, at de unge er omgivet af voksne, der vil dem og som ikke giver op, der siger hvad de mener og mener hvad de siger, der kan stå fast og være PAR

Undervisernes platform:
Underviserne er alle uddannede faglærere med relevant efter- og videreuddannelse. På hver linje er der således en meget tydelig fagkultur. Lærerne er således ”Mesteren” og læringskulturen er præget af produktion og undervisning med baggrund i ægte værdiskabende arbejde med rigtige produkter og rigtige kunder. Læreren og eleven arbejder tæt sammen, der gives ansvar, skabes tillid og der dannes relationer og derfor fungerer læreren som såvel positiv autoritet som rollemodel (PAR)
NVPRO/Campus opgave: At opbygge selvværd, realistiske forventninger og mål for fremtidig uddannelse ved at arbejde med:

 • bibringe unge forståelse for begreberne ”uddannelse og arbejde”
 • give dem tro på sig selv og muligheder, blandt andet ved at give dem ansvar
 • rumme deres meget forskellige adfærdsmønstre, være tydelige voksne der vil dem
 • give dem faglige, personlige og sociale kompetencer via alsidig læringsrig,   meningsfuld hverdag med struktur

Målgruppe: Unge der endnu ikke er i uddannelse eller arbejde:

 • kommer ofte fra uddannelsesfremmede hjem med ringe tilgang til samfundets muligheder
 • er relativt oplevelses- og erfaringsfattige
 • mangler tydelige voksne at spejle sig i
 • har ofte oplevet nederlag eller er blevet mobbet i folkeskolen og har derfor udviklet et atypisk adfærdsmønster

Rammer: NVPRO/Campus arbejder med rammer for at forstå regler og konsekvenser

 • forståelse for grænser og betydningen af positiv adfærd, herunder kultur- og situationsforståelse, herunder kunne sige til og fra via en assertiv adfærd
 • overholde samfundets love og regler, med særligt fokus på konsekvenser
 • viden om samfundets uskrevne regler, herunder hygiejne
 • ”Sundt” er sejt” betyder, at vi – som minimum – har obligatorisk motion og tilbyder to daglige måltider baseret på godkendte ernæringsprincipper

Konsekvens: Er et nøgleord for NVPRO/Campus og det betyder, at vi

 • perspektiverer de unges adfærd, sociale liv m.m. udfra de valg de tager og hvad det betyder for deres fremtid
 • ved at tage rammer og regler alvorligt viser de unge – måske for første gang – at der er voksne der mener hvad de siger og mener, at den enkelte unge er vigtig for sammenhæng
 • følger op på fravær, atypisk adfærd m.m. ved individuelle samtaler for vi fastholder, at fungere som PAR
 • i denne sammenhæng tilbyder vores hjælp og støtte til individuelle løsninger. I særlige tilfælde (personlige og/eller psykiske problemer) kan tilbyde hurtig psykologhjælp (UPCN)